БАНКОВИ СМЕТКИ

Официален сайт

 

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно. Всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд.

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни, административни и районни съдилища.

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго.

Съгласно чл. 8 от ЗСВ - Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт, както и при заемане на длъжности в органите на съдебната власт, не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА СЪДИЛИЩТА

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

 

ТРЕТАТА ВЛАСТ ОТВЪТРЕ

 

Бюджет на Районен съд Велинград за 2019 година.

 

Указания за потребителите, относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове

/делата са разделени на граждански и наказателни и  са сортирани във възходящ ред по година на образуване и номер на делото/

В лявата страня на екрана има бутони със следните препратки:

- график на насрочените съдебни дела

- постановени съдебни актове

- търсене на съдебни актове /извършва се по № и година на делото, пример: No 110/2010  /

Справки могат да се правят и в централния сайт за публикувани съдебни актове използвайки тази   ВРЪЗКА