БАНКОВИ СМЕТКИ

Официален сайт

 

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно. Всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд.

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни, административни и районни съдилища.

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго.

Съгласно чл. 8 от ЗСВ - Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт, както и при заемане на длъжности в органите на съдебната власт, не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА СЪДИЛИЩТА

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

 

ТРЕТАТА ВЛАСТ ОТВЪТРЕ

 

Указания за потребителите, относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове

/делата са разделени на граждански и наказателни и  са сортирани във възходящ ред по година на образуване и номер на делото/

В лявата страня на екрана има бутони със следните препратки:

- график на насрочените съдебни дела

- постановени съдебни актове

- търсене на съдебни актове /извършва се по № и година на делото, пример: No 110/2010  /

Справки могат да се правят и в централния сайт за публикувани съдебни актове използвайки тази   ВРЪЗКА